Tervetuloa Würth Elektron palvelusivustolle  

Vain yritysasiakkaille

+358 10 308 4700

Nopeat toimitukset

WÜRTH ELEKTRONIK OY:N YLEISET MYYNTI-, TOIMITUS- JA MAKSUEHDOT

1. Soveltamisala

Näitä myynti-, toimitus- ja maksuehtoja sovelletaan kaikkiin Würth Elektronik Oy:n (jäljempänä ”Myyjä”) sekä yritysasiakkaan (jäljempänä ”Ostaja”) välisiin sopimuksiin, toimituksiin ja muihin palveluihin, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu. Mikäli näihin ehtoihin on osapuolten välisessä kaupassa kerran vedottu, on ne katsottava hyväksytyiksi myös myöhemmässä kaupassa. Jos toinen osapuoli on tosiasiallisesti saanut tiedon ehdoista aikaisemman kaupan perusteella, sovelletaan ehtoja ensimmäiseenkin kauppaan, vaikka ehtoihin ei ole erikseen vedottu. Myyjällä on oikeus muuttaa ehtoja. Kulloinkin voimassa olevat ehdot ovat saatavissa Myyjän Internet-sivuilta www.wurthelektro.fi.

2. Sopimussuhteen syntyminen

Ostajan katsotaan hyväksyneen nämä sopimusehdot suorittamalla yhden tai useamman seuraavista toimista: avaamalla tilin Myyjälle, hyväksymällä Myyjän tekemän tarjouksen, tekemällä ostoksen Myyjän verkkokaupassa tai fyysisessä myymälässä, tai käyttämällä muuta sähköistä välinettä tai Myyjän myyntiedustajan palveluita. Tämä määritelmä kattaa kaikki mahdolliset vuorovaikutukset Myyjän kanssa, joilla Ostaja osoittaa hyväksyvänsä sovitut ehdot.

2.1 Tarjous

Myyjän esittämä tarjous on voimassa siinä ilmoitetun määräajan. Mikäli erillistä voimassaoloaikaa ei ole määritelty, katsotaan tarjouksen olevan voimassa 30 päivää. Kaikki tarjoukseen ja sen liitteisiin sisältyvät materiaalit, kuten kuvat, piirustukset, asiakirjat sekä nimenomaisesti luottamuksellisiksi merkityt tai luonteensa puolesta luottamukselliset tiedot, ovat Myyjän yksinomaista omaisuutta. Ostajalla ei ole oikeutta käyttää näitä materiaaleja tai tietoja Myyjän etujen vastaisesti, jakaa niitä kolmansille osapuolille tai muuten hyödyntää niitä ilman Myyjän suoraa, kirjallista suostumusta.

2.2 Tilaus

Tarjouspohjaisessa kaupassa sopimus syntyy, kun Ostaja on ilmoittanut hyväksyvänsä Myyjän tarjouksen sellaisenaan. Muussa tapauksessa kauppa syntyy, kun Myyjä on vahvistanut tilauksen tai toimittanut tavaran. Vain Myyjällä on valtuudet tehdä muutoksia tai peruuttaa sitova tilaus. Myyjä pidättää itsellään oikeuden muokata tai peruuttaa tilaus, jos havaitaan, että Ostajalla on erääntyneitä maksuja tai Ostajan ostokäyttäytyminen on muuttunut merkittävästi. Tämä oikeus mahdollistaa Myyjälle joustavuuden reagoida taloudellisiin riskeihin ja varmistaa liiketoiminnan sujuvuus.

2.3 Jatkuva tilaus

Jatkuva tilaus syntyy, kun Ostaja määrittää itse toistuvat tuotetarpeet jatkuvaksi ostotilaukseksi ElektroShopissa. Jatkuvan tilauksen tekeminen, päivittäminen tai poistaminen on Ostajan vastuulla.

3. Myyjän velvollisuudet

3.1 Toimitusaika

Ellei toisin ole sovittu, toimitusaika on luettava alkavaksi siitä alla mainitusta ajankohdasta, joka on myöhäisin:

a) sopimuksen solmimispäivä

b) ostajan toimitukselle välttämättömien tietojen antamisesta.

3.2 Toimitusehdot

Toimitusehto on vapaasti myyjän varastossa (EXW, Incoterms 2020) ilman pakkaus- ja käsittelykuluja.

3.3 Takuu

Myydylle tavaralle on voimassa valmistajan ehtojen mukainen takuu.

3.4 Tavaran ominaisuudet

Myyjä vastaa tavaran laadusta ja muista ominaisuuksista vain sopimuksessa määriteltyjen ja muiden antamien tietojen mukaisesti. Ostaja vastaa myyjälle antamiensa tavaran käyttötarkoitukseen liittyvien tietojen oikeellisuudesta.

Tuotevastuullisuutta ajatellen on Ostajan huolellisesti tutustuttava myyjän kaikkiin tuotetta koskeviin määrittelyihin, ohjeisiin ja kuvauksiin ja toimittava niiden edellyttämin rajoituksin.

Tuotteita on ehdottomasti käytettävä vain tavalla ja kohteissa, joihin ne on tarkoitettu. Vähänkään epävarmoissa tapauksissa on ostajan selvitettävä Myyjältä tuotteen soveltuvuus ajateltuun käyttöön.

Tuotteen käytössä on noudatettava sekä Myyjän erikseen mahdollisesti antamia ohjeita että yleistä varovaisuutta.

Sekä tuotevastuun että tuoteturvallisuuden osalta on Ostajan annettava jälleenmyynnin taikka edelleen luovutuksen yhteydessä tuotetta koskevat tiedossaan olevat seikat uudelle ostajalle. Kaikki tuotevastuuseen ja tuoteturvallisuuteen liittyvät asiat on viivytyksettä saatettava Myyjän tietoon kirjallisesti ja kanne on nostettava kolmen vuoden sisällä siitä, kun Ostajalla on ollut ensimmäinen tieto mahdollisesta vahingosta tai korvausvelvollisuudesta.

3.5 Välillinen vahinko

Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle viivästyksestä eikä toimituksen virheellisyydestä aiheutuneita välillisiä vahinkoja.

4. Ostajan velvollisuudet

4.1 Kauppahinta

Kauppahinta on osapuolten kesken sovittu hinta. Ellei hinta ole sovittu, niin kauppahinta on myyjän veloittama käypä hinta.

4.2 Maksuaika

Maksuaika määräytyy alalla yleisesti noudatettavan maksuehdon 14 pv netto mukaan tai sopimuksen mukaan.

4.3 Kauppahinnan tarkistaminen

Myyjä pidättää itselleen oikeuden hintojen tarkistukseen, mikäli valuuttakurssit, arvonlisäverot, tuontimaksut tai muut Myyjästä riippumattomat maksut, verot tai veroluonteiset maksut muuttuvat ennen toimituspäivää.

4.4 Viivästyskorko ja perintäkulut

Maksun viivästyessä peritään viivästysajalta viivästyskorko 16 %. Maksun viivästyessä Myyjällä on oikeus saada korvausta maksumuistutuksista lain mukaisesti.

4.5 Vakuudet

Mikäli vakuuden asettamisesta on sovittu, vakuutus on annettava ennen tavaran toimittamisen aloittamista. Myyjä on oikeutettu vaatimaan tämänkin jälkeen vakuuden kauppahinnan maksamisesta, mikäli hänellä on painavia syitä olettaa, että kauppahinta tai sen osa jäisi suorittamatta. Myyjällä on oikeus viivyttää jatkotoimituksia, kunnes erääntyneet maksut on suoritettu tai hyväksyttävä vakuus on annettu. Myyjä on tähän oikeutettu myös silloin kun erääntynyt kauppahinnan osa on jäänyt maksamatta. Tästä viivästyksestä johtuvia korvausvaatimuksia ei ostajalla ole oikeutta esittää.

4.6 Reklamaatio ja virheen korjaaminen

Jos toimitus on joltakin osin virheellinen, ostajan tulee ilmoittaa virheestä myyjälle 8 päivän kuluessa toimituspäivästä. Ilmoituksessa tulee ilmoittaa Myyjän tilausnumero, lähetysluettelon numero sekä tuotteen erätunnus. Ilmoitukseen on myös mahdollisuuksien mukaan lisättävä tuotteen kuvia ja selostus Ostajan katsomasta virheestä. Myyjällä on oikeus ensisijaisesti joko korjata virhe tai toimittaa uusi tavara. Ostajalla ei ole oikeutta vaatia toimitusta, jos olosuhteissa on tapahtunut sellainen muutos, joka olennaisesti muuttaa alkuperäisesti sovittujen suoritusvelvollisuuksien suhdetta. Palautuksia, jotka on tehty ilman etukäteissopimusta tai jotka ovat myyntikelvottomassa kunnossa, ei hyvitetä.

4.7 Tavaran tarkastaminen

Toimituksen mukana toimitetaan yleensä lähetysluettelo. On Ostajan vastuulla varmistaa toimituksen vastaanoton yhteydessä, että sisältö täsmää lähetysluettelon kanssa ja että tuotteet ovat ulkoisesti ehjiä. Ennen kuin tuotteita käytetään, kiinnitetään tai asennetaan, Ostajan tulee suorittaa tarkka tarkastus varmistaakseen, ettei tuotteissa ole virheitä. Havaitessaan virheen, Ostajan on välittömästi, mutta viimeistään seitsemän (7) päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta, ilmoitettava siitä Myyjälle kirjallisesti.

Jos tavara on vastaanotettu, eikä palautettu 8 päivän sisällä, on ostajan maksettava koko kauppahinta, vaikka ostaja myöhemmin vaatisi korvausta myyjältä.

5. Sopimuksen purkaminen

5.1 Ostajan oikeus purkuun

Mikäli myyjän toimitus poikkeaa suurella osin olennaisesti sovitusta eikä puutetta ostajan kirjallisen huomautuksen johdosta kohtuullisessa ajassa korjata tai uutta sopimuksen mukaista tavaraa toimiteta tai jos myyjästä riippuvasta syystä toimitus viivästyy siten, että siitä aiheutuu ostajalle kohtuutonta haittaa, on ostajalla oikeus purkaa sopimus.

Jos kaupan kohteena oleva tavara on valmistettu, hankittu tai pakattu erityisesti ostajaa varten hänen ohjeidensa ja toivomustensa mukaisesti, eikä myyjä voi ilman tappiota käyttää tavaraa hyväkseen muulla tavoin, saa ostaja purkaa kaupan viivästyksen vuoksi vain, jos kaupan tarkoitus jää hänen osaltaan viivästyksen vuoksi olennaisesti saavuttamatta.

5.2 Myyjän oikeus purkuun

Mikäli kauppahintaa ei makseta määräaikana eikä tämä johdu myyjästä, on myyjällä oikeus purkaa kauppa tai se osa kauppaa, jota koskevaa tavaraa ostaja ei ole vielä vastaanottanut, mikäli viivästys on oleellinen. Myyjällä on purkuoikeus myös silloin, kun ostajan ilmoituksen perusteella tai muuten on ilmeistä, että ostajan suoritus tulee viivästymään oleellisesti. Myyjä voi lisäksi purkaa kaupan, jos ostaja ei myötävaikuta kauppaan sovitulla tai muutoin kohtuuden edellyttämällä tavalla.

5.3 Ylivoimainen este

Myyjä ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnoneste, tulipalo, konevaurio tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö tai muu sellainen este, jota myyjä ei voi voittaa, estää tavaran tai sen osan toimittamisen. Myös silloin, kun sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna Ostajalle siitä koituvaan etuun, myyjä ei ole velvollinen täyttämään sopimusta. Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan Ostajalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa ja hän voi myös purkaa sopimuksen.

6. Vakuutus

Osapuolet huolehtivat tavaran vakuuttamisesta sovittujen toimitusehtojen osoittaman vastuunjaon mukaisesti. Muista vakuuksista on erikseen sovittava.

7. Omistusoikeuden siirtyminen

Omistusoikeus tavaraan siirtyy silloin, kun koko kauppahinta on maksettu ja Myyjän vapaassa käytössä. Tunnustetta ei katsota maksuksi. Myyjä voi koska tahansa ilman eri ilmoitusta ja tekemättä tilitystä noutaa takaisin ne tuotteet, joita ei ole kokonaan maksettu. Mikäli Ostaja on maksanut osan, tulee molempien tehdä tilitys 30 päivän sisällä ja esittää laskelmansa vastapuolelle.

8. Vientivalvonta

8.1 Würth Elektronik Oy:n vastaanottaja/sopimuskumppani vakuuttaa, että toimitettuja tavaroita, jotka kuuluvat asetuksen (EU) 833/2014 12g artiklan soveltamisalaan, ei myydä, viedä tai jälleenviedä suoraan tai välillisesti Venäjän federaatioon tai käytettäväksi Venäjän federaatiossa.

8.2 Vastaanottajan/sopimuskumppanin on pyrittävä parhaansa mukaan varmistamaan, että kaupallisen ketjun myöhemmät kolmannet osapuolet, mukaan lukien mahdolliset jälleenmyyjät, eivät toimi vastoin 8.1 kohdan tarkoitusta.

8.3 Vastaanottajan/sopimuskumppanin on perustettava ja ylläpidettävä asianmukainen valvontamekanismi, jonka avulla voidaan havaita kaupallisen ketjun loppupäässä olevien kolmansien osapuolten, mukaan lukien mahdollisten jälleenmyyjien, toiminta, joka voisi toimia vastoin 1 kohdan tarkoitusta.

8.4 Kohdan (8.1), (8.2) tai (8.3) rikkominen on olennainen sopimusrikkomus ja oikeuttaa Würth Elektronik Oy:n purkamaan toimitussuhteen välittömästi ja peruuttamaan jo hyväksytyt tilaukset viipymättä. Vastaanottaja/sopimuskumppani on velvollinen korvaamaan Würth Elektronik Oy:lle kaikki kustannukset, kolmannen osapuolen vaatimukset ja muut haitat (esim. sakot), jotka aiheutuvat kohtien (8.1), (8.2) tai (8.3) mukaisen velvoitteen rikkomisesta. Tätä ei sovelleta, jos vastaanottaja/sopimuskumppani ei ole vastuussa tästä velvollisuuksien rikkomisesta. Lisäksi Würth Elektronik Oy:llä on oikeus vaatia sopimussakkoa, jonka suuruus on 5 % tämän määräyksen säännösten vastaisesti myytyjen tavaroiden myyntihinnasta. Mahdolliset muut vahingonkorvausvaatimukset jäävät tästä voimaan.

8.5 Vastaanottajan/sopimuskumppanin on välittömästi ilmoitettava Würth Elektronik Oy:lle mahdollisista ongelmista kohtien (8.1), (8.2) tai (8.3) soveltamisessa, mukaan lukien kolmansien osapuolten asiaan liittyvät toimet, jotka voivat toimia vastoin kohdan (8.1) tarkoitusta. Vastaanottajan/sopimuskumppanin on annettava Würth Elektronik Oy:n käyttöön tiedot, jotka koskevat 8.1, 8.2 ja 8.3 kohdan mukaisten velvoitteiden noudattamista, kahden viikon kuluessa siitä, kun näitä tietoja on yksinkertaisesti pyydetty.

9. Ilmoitukset

Toiselle osapuolelle lähetettyjen ilmoitusten perille tulosta vastaa lähettäjä.

10. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Sopimukseen ja kaikkiin sopimussuhteesta mahdollisesti aiheutuviin riitoihin sovelletaan yksinomaan Suomen lakia. Näistä toimituksista ja näiden toimitusehtojen tulkinnasta johtuvat erimielisyydet ratkaistaan Hyvinkään käräjäoikeuden tuomiopiirissä. Jos tämä asiakirja on käännetty paikallisille kielille ulkomaisia asiakkaita varten, sovelletaan aina suomenkielistä versiota, jos käännetyssä sopimuksessa on tulkintamahdollisuuksia tai käännösvirheitä.